Provozní řád

1. Každý pěstitel, požadující vypálení kvasu nebo zpracování ovoce na pěstitelskou pálenku je povinen vyplnit prohlášení pěstitele podle občanského průkazu. 

2. Provozovatel pálenice může ověřit údaje žadatele v prohlášení pěstitele. 

3. Výrobní období páleni trvá od 1.7. běžného roku bezprostředně následujícího po tomto běžném roce. 

4. Pěstitel a osoby žijící s ním ve společné domácnosti mohou ve výše uvedeném výrobním období vypálit nejvýše 30 litrů absolutního lihu . Pálenku nad toto uvedené množství, zdaní provozovatel pěstitelské pálenice platnou plnou (nesníženou) sazbou spotřební daně,která bude vymáhána po pěstiteli. Pěstitel je povinen tuto pálenku zaplatit a odebrat. 

5. Ke zpracování se nepřijímají kvasy, které chuťově nebo vůní vykazují známky cizích příměsí a kvasy napadené hnilobou, či octovou bakterií, jež mohou ovlivnit jakost pálenky, nebo kvasy, do kterých byl přidán cukr. Pálenice neručí za ztrátu, nebo výměnu nádob, ve kterých byl do pálenice kvas dopraven. 

6. Provozovatel pěstitelské pálenice může odmítnout vypálit kvasy, které vzhledem nebo vůní vykazují chybný technologický postup při kvašení a jejichž vypálením by mohla být ohrožena kvalita pálenek z následně zpracovaných kvasů. 

7. Pěstitel ručí za to, že v nádobách s jeho kvasem není cizí předmět (cizím předmětem se rozumí i pecka broskve) a že není kvas nevhodně zpracován, což by mohlo zapříčinit poruchu zařízení. Dojde-li k poškození jakéhokoliv zařízení pálenice ze strany pěstitele, je pěstitel povinen uhradit veškeré náklady související s případnými opravami zařízení pálenice, finanční ztráty vzniklé prostojem provozu pěstitelské pálenice a případné pokuty vyměřené celním úřadem (poškození úřadních uzávěr, poškození lihového měřidla apod.). 

8. Ovocnou pálenku je pěstitel povinen ihned odebrat proti hotovému zaplacení daně a poplatku za pálení. Výše daně a poplatku za pálení jsou vyvěšeny v pálenici. 

9. V případě, že pěstitel nezaplatí provozovateli pěstitelské pálenice příslušnou daň a poplatek za pálení, bude vyrobená pálenka převedena do vázané zásoby a pěstiteli vydána až po zaplacení, maximálně do třiceti dnů ode dne pálení. Po této době bude účtován poplatek 30 Kč za každý započatý den za uskladnění. 

Pokud pěstitel neodebere vypálenou pálenku ve výrobním období daného roku, bude tato pálenka znehodnocena za účasti pracovníků Celního úřadu a provozovatele pěstitelské pálenice a pěstiteli bude účtována náhrada škody vzniklé za zpracování kvasu. 

10. Pěstitelé, kteří jsou přítomní pálení, se mohou zdržovat jen na vyhrazených místech. Nesmějí se přibližovat ke strojnímu zařízení, zasahovat do technologického postupu, procházet po provozních místnostech, nebo provoz jakýmkoliv způsobem rušit. Bez vyzvání provozovatelem se nesmějí účastnit žádných pomocných prací. Provozovatel pěstitelské pálenice neručí za jejich bezpečnost. 

V provozních místnostech je zakázáno kouření a pití alkoholických nápojů. 

Ochutnávání pálenky je přípustné v nejmenší míře, nutné pro smyslové hodnocení. Před zjišťováním vyrobeného množství alkoholu je ochutnávání nepřípustné. 

11. Dle § 4, odst. 5 zákona č. 61/1997 Sb., nesmí pěstitel ani osoby tvořící s ním společnou domácnost, pěstitelskou pálenku prodávat. Pálenka slouží pouze k osobní spotřebě výše uvedených osob. 

12. Pěstitelé jsou povinní dodat na vyrobenou pálenku své vlastní nádoby, dostatečně čisté a propláchnuté. Provozovatel neručí za nečistoty usazené v nádobách pěstitelů a následné znečištění pálenky. Skleněné nádoby ke stačení pálenky, by měly být chráněny např. opletem, ovinem apod., aby při manipulaci s nádobou, nebo kontaktem se zemí nemohlo dojít k jejich poškození. 

13. Jakost, obsah alkoholu, odpočet na kontrolním lihovém měřidle a odměřování množství destilátu do nádob dodaných pěstitelem je pěstitel oprávněn si kontrolovat a případné nedostatky ihned hlásit. Reklamace se vyřizuje na místě. Po odběru pálenky se neber na reklamaci zřetel. 

14. Při placení je pěstitel povinen přepočítat si vrácené peníze. Na pozdějsí reklamace nebude brán zřetel. 

15. Vzorky pálenky odebrané z lihových měřidel jsou majetkem provozovatele pěstitelské pálenice. Tyto vzorky jsou znehodnoceny pracovníky Celního úřadu, za účasti provozovatele pěstitelské pálenice. 

16. Výpalky jsou majetkem pěstitelů a jsou odvaděny do sběrné nadrže k jejich likvidaci. Likvidaci zajišťuje provozovatel proti úhradě nákladů s jejich likvidací spojených. Náklady na odvoz a likvidaci výpalků jsou účtovány pěstitely v ceně služby za vypálení destilátu. 

17. Pěstitel je povinen podepsat potvrzení na formuláři objednávka-prohlášení, která zůstane archivována v pěstitelské pálenici. Provozovatel pěstitelské pálenice je povinen vydat pěstiteli o provedeném pálení, zaplacení daně a poplatků řádný účetní doklad opatřený pořadovým číslem a podpisem.